Informace

Naše jídelna poskytuje stravovací služby jak pro žáky ZŠ, tak i pro její zaměstnance a veřejnost. V této sekci najdete veškeré informace o objednávání jídel, registraci nových strávníků, způsobu platby a cenách jídel. Tyto informace platí pro ZŠ v ulici Benešovská a Komenského.

Výše stravného - cena za 1 oběd je stanovena podle věku, kterého strávník dosáhne v daném školním roce (vyhláška č. 107/2005 o školním stravování).


 

Nový školní rok 2020/2021

Vítáme naše stálé i nové strávníky z řad dětí, připravujeme pro vás jídla klasická i moderní pro pestrost stravy
Přejeme dobrou chuť . 1. září je jídelna otevřena od 10,00 do 12 hod.

Informace ze školní jídelny

pro strávníky – prvňáčky pro školní rok 2020/2021 

Úřední dny v ŠJ Komenského ulici : 

26.8. 2020 středa    8.00 –14.00

27.8. 2020 čtvrtek 10.00 -16.00

Přihlášku ke stravování pro nové strávníky naleznete na www.sjtynec.cz

1)   vyplníte přihlášku na webových stránkách a odešlete (přihláška je platná od 1. do 9. třídy), přihlášku můžete vyplnit i přímo ve školní jídelně

2)   v úředních dnech si zakoupíte čip za 135 Kč a zaplatíte v hotovosti stravné na září 2020
       čipy se dají přehrát i použité po sourozencích nebo kamarádech 

3)   Systém plateb stravného

-      souhlas s inkasem, číslo účtu ŠJ 100003401/0800, variabilní symbol nezadávejte, limit 1000 Kč,                             zadejte na dobu neurčitou (1.platba na září v hotovosti, dále bude inkaso strženo 20.9. na měsíc říjen.
 Kopii inkasa přinesete do kanceláře ŠJ. Dvě a více dětí – navyšte pouze limit bez variabilního symbolu.

-      trvalý příkaz, číslo účtu 100003401/0800, variabilní symbol je k dispozici v kanceláři ŠJ, k 20.v měsíci,       částka 700 Kč.

 

Doporučujeme zvolit platbu inkasem (o stržení částky se postaráme za Vás, platíte částku za skutečně projedené obědy)

 

1.září 2020 bude již oběd připraven od 9 hod, spolu s přihlášenými dětmi na stravu bychom rádi pozvali i rodiče prvňáčků do jídelny a připravili malé občerstvení. 

 

PRO VŠECHNY ŽÁKY

1.9.2020 je oběd pro žáky přihlášen. Odhlášky přes internet je možno do 28.8.2020, 1.9.nebude možnost oběd telefonicky zrušit. Obědy budou vydávány od 10 hod. do 12 hod.

První inkasní stržení proběhne již 20.8. pro obědy na září.

Platba trvalým příkazem – částku 700 Kč je nutné zaslat na číslo účtu 100003401/0800, v.s. zůstává dne 20.8. 2020 na stravu na měsíc září, následně 20.9. na měsíc říjen……………………………………. 

Přeplatky za stravu za školní rok 2019/2020 byly vráceny na váš účet 7.7.2020.                   

                                           

Pro dospělé strávníky vaříme od 2.září 2020. 1. září jste všichni hromadně odhlášeni. Platba na měsíc září proběhne inkasním stržením 20.8.2020. Žádám o navýšení limitu inkasa na 2000 Kč. Ceny stravného se připravují dle cen potravin, které nyní vyjednávám s dodavateli.

Otevírací doba ŠJ pro výdej obědů 1. září 2020

9,00h – 10,00h prvňáčci 

10,00h – 12,00h ostatní žáci a pedagogický sbor 

Veškeré informace budou také vyvěšeny na obou školních jídelnách
a na webových stránkách školní jídelny www.sjtynec.cz.

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců školní jídelny.

Malinová Jana
ředitelka ŠJ

 

Informační povinnost bude plněna na webu www.mestotynec.cz

 

 
Alergeny

Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízeni 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Nařízení nabývá účinností 13. prosince 2014.

Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Co jsou to alergeny v potravinách?

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék. Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se vyvarovat, jedině voda není alergenní.

Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně-jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Potravinové alergeny, mohou vyvolat všechny alergeny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

 

Označení nebalených potravin-zhotovených pokrmů ve školních jídelnách

Značení alergenů je pouze informační požadavek:

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13.12.2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „jasně a zřetelně označit“, není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenů uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné označení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Seznam alergenů ke stažení zde.


 

Objednávky obědů

Objednávky jídel lze provádět v sekci Jídelníček a objednávka jídel s předstihem 3 dny (v pondělí lze objednat nejdříve na čtvrtek a dále). Automaticky je vždy přihlášeno menu č. 1, menu č. 2 si musí  strávník objednat sám na výše uvedených stránkách.

Odhlášení obědů

- Předešlé dny lze obědy odhlásit v sekci Jídelníček a objednávka jídel.
- V den obědu ráno do 8.00 hod. telefonicky na čísle 317 701 313 nebo e-mailem na adrese jidelna@sjtynec.cz.

Dle vyhlášky lze v ten den, kdy dítě onemocní, odebrat oběd s sebou domů.

 

Nový strávník

Každý nový strávník se zájmem o stravování v naší školní jídelně musí poslat přihlášku, doložit potvrzení o inkasu, zakoupit si čip v ceně 135,-Kč, se kterým dostane zároveň přihlašovací údaje a dále se přihlásí na stránkách www.jidelna.cz pro objednávky jídel.

Přihláška

Přihlášení nového strávníka probíhá na těchto stránkách v sekci Přihláška ke stravování.
Přihlášku může vyplnit žák či jeho zákonný zástupce a je závazná.

 

Nákup čipu

Zakoupení čipu lze uskutečnit až po zaslání závazné přihlášky (krok výše) v kanceláři školní jídelny. Zároveň si s sebou prosím vezměte potvrzení o inkasu, jinak Vám nebude čip vydán.
Samotný čip stojí 135,- Kč a lze platit pouze v hotovosti. S čipem obdržíte i přihlašovací údaje na stránky www.jidelna.cz, kde probíhá objednávka jídel.

K dokončení přihlášení strávníka je nutné, aby zákonný zástupce v kanceláři školní jídelny podpisem potvrdil, že se seznámil(a) s vnitřním a bezpečnostním řádem školní jídelny.

 

Způsob platby

 

Bezhotovostně

Převodem z Vašeho účtu na účet školní jídelny – pouze inkasem. Rodiče předají číslo účtu ŠJ 100003401/0800 na pobočce banky, která vede jejich účet a podepíší souhlas s inkasem, jehož kopii donesou do kanceláře ŠJ.

Platba za stravné bude odečtena z účtů vždy 15. den v měsíci. V září bude stržena záloha na stravování v částce 600 Kč a další měsíce se strhává skutečná konzumace z předešlého měsíce. Zářijová záloha bude zúčtována v měsíci červnu, tzn. na konci školního roku.
Dále prosíme o udržování potřebného zůstatku na účtu.

V hotovosti

Platba v hotovosti probíhá v kanceláři školní jídelny vždy první 3 pracovní dny v měsíci
od 7.30 – 10.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod.


 

Ztráta čipu

Při ztrátě čipu si musí strávník zakoupit nový čip v ceně 135,- Kč v kanceláři školní jídelny.

© 2020 Školní jídelna Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.