top of page

Informace

Naše jídelna poskytuje stravovací služby jak pro žáky ZŠ, tak i pro její zaměstnance a veřejnost. V této sekci najdete veškeré informace o objednávání jídel, registraci nových strávníků, způsobu platby a cenách jídel. Tyto informace platí pro ZŠ v ulici Benešovská a Komenského.

Výše stravného - cena za 1 oběd je stanovena podle věku, kterého strávník dosáhne v daném školním roce (vyhláška č. 107/2005 o školním stravování).

Školní rok 2024/2025


Přihlášky do školní jídelny pro prvňáčky zasílejte elektronicky v sekci PŘIHLÁŠKA.

 

Ceny stravného :

pro žáky    7 - 10 let......................... 33 Kč

pro žáky 11 - 14 let..........................35 Kč

pro žáky 15 a více let ......................37 Kč

pro cizí strávníky............................. 85 Kč

- přihlášku na stravování vyplňte na www.sjtynec.cz a zašlete ji 

- v  červnu si zakoupíte čip za 135 Kč - pokladní hodiny budou vypsané v sekci NOVINKY

 

- budou Vám přiděleny přihlašovací údaje do stravovacího systému

- údaje k zadání souhlasu s inkasem - můžete zadat i bez přihlášky

Číslo účtu ŠJ 100003401/0800

Vaše číslo účtu musí být stejné jako v odevzdané přihlášce na stravování

variabilní symbol nezadáváte, limit na jedno dítě 1000 Kč

platnost od 1.8.2024 na dobu neurčitou

21.8.2024 se bude strhávat platba na obědy na září 2024

- přihlášky budou k vyzvednutí i ve školní jídelně

 

- dětem v nynější přípravné třídě přihláška a veškeré údaje platí až do 9. třídy

Inkasní platba za obědy na měsíc květen

Platba za obědy na měsíc květen 2021 byla stržena 27.4.2021 u všech žáků včetně 2. stupně.
Případné přeplatky budou použity na měsíc červen, v červenci proběhne vyúčtování stravného za školní rok 2020/2021.

Nezaplacené obědy na říjen 2020

Platbu proveďte následovně :

Číslo účtu ŠJ : 100003401/0800

Částka : 700 Kč

Variabilní symbol - důležité : naleznete na www.sjtynec.cz, zadáte své přihlašovací jméno a heslo,

                                                          v "kontakty a informace" - bankovní spojení - klik na "Údaje pro platbu najdete                                                               v  profilu strávníka".

Po připsání platby na účet ŠJ - BUDE MÍT ŽÁK OBĚD OBJEDNÁN.

Pro další platby : Navýšit inkasní souhlas 1000 Kč / 1 dítě bez variabilního symbolu

Založit trvalý příkaz k 20. v měsíci 700 Kč s variabilním symbolem viz. výše
 

Nový školní rok 2020/2021

Ceny stravného :

pro žáky    7 - 10 let.........................29 Kč

pro žáky 11 - 14 let..........................31 Kč

pro žáky 15 a více let ......................33 Kč

pro cizí strávníky.............................80 Kč

Vítáme naše stálé i nové strávníky z řad dětí, připravujeme pro vás jídla klasická i moderní dle pestrosti stravy.
Přejeme dobrou chuť . 1. září dětem rozdáme balíčky ve třídách.

Informace ze školní jídelny

pro strávníky – prvňáčky pro školní rok 2020/2021 

Úřední dny v ŠJ Komenského ulici : 

26.8. 2020 středa    8.00 –14.00

27.8. 2020 čtvrtek 10.00 -16.00

Přihlášku ke stravování pro nové strávníky naleznete na www.sjtynec.cz

1)   vyplníte přihlášku na webových stránkách a odešlete (přihláška je platná od 1. do 9. třídy), přihlášku můžete vyplnit i přímo ve školní jídelně

2)   v úředních dnech si zakoupíte čip za 135 Kč a zaplatíte v hotovosti stravné na září 2020,
       čipy se dají přehrát i použité po sourozencích nebo kamarádech 

3)   Systém plateb stravného

-      souhlas s inkasem, číslo účtu ŠJ 100003401/0800, variabilní symbol nezadávejte, limit 1000 Kč,                             zadejte na dobu neurčitou (1.platba na září v hotovosti, dále bude inkaso strženo 20.9. na měsíc říjen.
Kopii inkasa přinesete do kanceláře ŠJ. Dvě a více dětí – navyšte pouze limit bez variabilního symbolu.

-      trvalý příkaz, číslo účtu 100003401/0800, variabilní symbol je k dispozici v kanceláři ŠJ, k 20.v měsíci,       částka 700 Kč.

 

Doporučujeme zvolit platbu inkasem (o stržení částky se postaráme za Vás, platíte částku za skutečně projedené obědy)

 

1.září 2020 rozdáváme balíčky ve třídách, den otevřených dveří pro rodiče se z hygienických důvodů ruší. 

 

PRO VŠECHNY ŽÁKY

1.9.2020 je balíček pro žáky přihlášen pokud mají zaplacené stravné. Odhlásit se přes internet je možno do 28.8.2020, 1.9.nebude možnost balíček telefonicky zrušit. Balíčky budou vydávány v 9 hod. ve třídách.

První inkasní stržení proběhne již 20.8. pro obědy na září.

Platba trvalým příkazem – částku 700 Kč je nutné zaslat na číslo účtu 100003401/0800, v.s. zůstává dne 20.8. 2020 na stravu na měsíc září, následně 20.9. na měsíc říjen……………………………………. 

Přeplatky za stravu za školní rok 2019/2020 byly vráceny na váš účet 7.7.2020.                   

                                           

Pro dospělé strávníky vaříme od 2.září 2020. 1. září jste všichni hromadně odhlášeni. Platba na měsíc září proběhne inkasním stržením kolem 20.8.2020. Žádám o navýšení limitu inkasa na 2000 Kč. Kalkulovaná cena

za 1 oběd pro cizí strávníky je 80 Kč.

Organizace stravování dětí a dospělých strávníků od 2.9.2020 je závislá na spolupráci se ZŠ, průběžně budete informováni v sekci NOVINKY.

Veškeré informace budou také vyvěšeny na obou školních jídelnách
a na webových stránkách školní jídelny www.sjtynec.cz.

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců školní jídelny.

Malinová Jana
ředitelka ŠJ

 

Informační povinnost bude plněna na webu www.mestotynec.cz

 

 
Alergeny

Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízeni 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Nařízení nabývá účinností 13. prosince 2014.

Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Co jsou to alergeny v potravinách?

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék. Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se vyvarovat, jedině voda není alergenní.

Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně-jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Potravinové alergeny, mohou vyvolat všechny alergeny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

 

Označení nebalených potravin-zhotovených pokrmů ve školních jídelnách

Značení alergenů je pouze informační požadavek:

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13.12.2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „jasně a zřetelně označit“, není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenů uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné označení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Seznam alergenů ke stažení zde.


 

Objednávky obědů

Objednávky jídel lze provádět v sekci Jídelníček a objednávka jídel s předstihem 3 dny (v pondělí lze objednat nejdříve na čtvrtek a dále). Automaticky je vždy přihlášeno menu č. 1, menu č. 2 si musí  strávník objednat sám na výše uvedených stránkách.

Odhlášení obědů

- Předchozí dny lze obědy odhlásit v sekci  Objednávka jídel.
- V den obědu ráno do 8.00 hod. telefonicky na čísle 317 701 313 nebo e-mailem na adrese jidelna@sjtynec.cz.

Dle vyhlášky lze v ten den, kdy dítě onemocní, odebrat oběd s sebou domů, další dny se musí odhlásit.

 

Nový strávník

Každý nový strávník se zájmem o stravování v naší školní jídelně musí poslat přihlášku, doložit potvrzení

o zřízeném inkasu, zakoupit si čip v ceně 135,-Kč, se kterým dostane zároveň přihlašovací údaje a dále se přihlásí na stránkách www.sjtynec.cz pro objednávky jídel.

Přihláška

Přihlášení nového strávníka probíhá na těchto stránkách v sekci Přihláška.
Přihlášku může vyplnit žák či jeho zákonný zástupce a je závazná.

 

Nákup čipu

Zakoupení čipu lze uskutečnit až po zaslání závazné přihlášky (krok výše) v kanceláři školní jídelny. Zároveň si

sebou vezměte potvrzení o zřízeném inkasu, jinak Vám nebude čip vydán.
Samotný čip stojí 135,- Kč a lze platit pouze v hotovosti. S čipem obdržíte i přihlašovací údaje na stránky www.sjtynec.cz, kde probíhá objednávka jídel.

K dokončení přihlášení strávníka je nutné, aby zákonný zástupce v kanceláři školní jídelny podpisem potvrdil, že se seznámil(a) s vnitřním a bezpečnostním řádem školní jídelny.

 

Způsob platby

 

Bezhotovostně

Převodem z Vašeho účtu na účet školní jídelny nebo inkasem. Rodiče si zajistí inkasní svolení pro účet

ŠJ 100003401/0800 a kopii souhlasu s inkasem předají v ŠJ.

Platba za stravné bude odečtena z účtů vždy kolem 20. dne v měsíci. V srpnu bude již stržena platba na obědy

na září. Do konce předešlého měsíce musí být platba zapsána na účtu ŠJ.
Žádám o udržování potřebného zůstatku na vašem bankovním účtu.

Ztráta čipu

Při ztrátě čipu si musí strávník zakoupit nový čip v ceně 135,- Kč v kanceláři školní jídelny.

bottom of page